Import date

From docs
Jump to: navigation, search

Import date in aplicatie pe module:

Contabilitate si financiar

Resurse umane

Achizitii si logistica

Vânzări şi servicii

Administrare


Interfatare